Vragen?

+32 (0)11 191 391
support@maxxtools.be

Social

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1. Maxxtools bvba met btw nummer BE0665667547 is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hiernavolgend worden aangeduid met: wij.
1.2. Onder wederpartij wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt, in welk geval degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
1.3. Onder producten/zaak wordt verstaan alle producten die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd, alsmede alle diensten w.o. advisering die wij voor de wederpartij verrichten.
1.4. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: Alle in artikel 16 van deze algemene voorwaarden genoemde gegevens en/of informatie alsmede alle door ons voor het sluiten van de overeenkomst of van de uitvoering hiervan verstrekte bedrijfsinformatie en bedrijfsgegevens. Voorts worden hieronder verstaan alle gegevens en informatie van derden die de wederpartij in het kader van deze overeenkomst heeft ontvangen of vernomen.
1.5. Onder promotie wordt verstaan: het geven van een tijdelijke meerwaarde aan een product door middel van een prijsverlaging (korting) of de verhoging van de hoeveelheid, kortingsbonnen, spaaracties, prijsvragen of het verstrekken van premiums bij aankoop van een product

Artikel 1.1 Toepasselijkheid

1.1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons, waaronder in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen. Op al onze handelingen, overeenkomsten, alsmede rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden is slechts de Belgische wet van toepassing.
1.1.2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.1.3. De door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.
1.1.4. Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
1.1.5  Door te bestellen verklaart de koper zich ontegensprekelijk akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden primeren altijd op de mogelijke aankoopvoorwaarden van de klant.

2.1 Algemeen herroepingsrecht

Onverminderd de bepalingen van art. 2.2 geniet U volgend herroepingsrecht :

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Voorbeeld modelformulier herroeping

2.2 Uitoefening herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Maxxtools, Centrum Zuid 2084 3530 Houthalen-Helchteren België Contact +32 (0)11 191 391 support@maxxtools.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
    producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

2.3. Ruilrecht

Indien U gebruik wenst te maken van Uw ruilrecht , dient U ofwel het (de) artikel(en) die (dat) U wenst te ruilen zorgvuldig te verpakken en terug te zenden via een retouropdracht(pakketten tot dertig kilo) te bekomen via contact met onze klantendienst.
Alleen volledige producten, in perfecte staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen worden geruild. Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, wordt de ruil als niet conform beschouwd en zullen de goederen niet worden geruild

Artikel 3 Aanbieding

3.1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.
3.2. Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en of toezeggingen hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door ons, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen.
3.3. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.4. Promoties op producten hebben in geen enkel geval retroactieve werking en zijn enkel geldig tussen de aangegeven periode.

Artikel 4 Totstandkoming

4.1. De overeenkomst komt tot stand, indien ons aanbod vrijblijvend is, op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod, dan wel op het moment dat door ons een begin van uitvoering is gemaakt.
4.2. De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod onherroepelijk is, op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod van de wederpartij binnen de door ons gestelde termijn.
4.3. Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
4.4. Indien de wederpartij een aanbod doet en of een opdracht geeft, is onzerzijds uitsluitend sprake van een aanvaarding, indien wij dit aanbod en of deze opdracht schriftelijk aanvaarden dan wel wanneer wij met de uitvoering van de opdracht zijn begonnen.
4.5. Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door ons personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door ons aan wederpartij schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 5 Prijs

5.1. De door ons opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en of levering en of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en of lasten van derden; zij zijn gebaseerd op levering af ons magazijn/bedrijf, behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen.
5.2. De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Belgische valuta of in een andere door ons schriftelijk overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij nader schriftelijk overeengekomen. Wij zijn gerechtigd om betaling van het equivalente bedrag in Euro’s te vorderen.
5.3. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.
5.4. Wij houden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.
5.5. Het gestelde in sub 5.4. geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij het tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.
5.6. Ingeval van toepassing van artikel 5.4 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat middels email en/of per brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
5.7. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn afleveringskosten, servicekosten en kosten voor verzending, lossing etc. nooit in onze prijzen inbegrepen.
5.8. Kosten van in- en uitlading, opslag of transport van door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen, w.o. kisten, pallets, kratten, verpakkingsmateriaal of gereedschap, worden afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht.
5.9. Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en of wijzigingen (w.o. wijzigingen in specificaties) van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
5.10. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en of doordat zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de wederpartij ten gevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons in rekening gebracht.
5.11. Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons verzuim in geval wij in verzuim zouden zijn. Gedurende het verzuim van de wederpartij is deze niet bevoegd maatregelen tot uitvoering te nemen. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in verzuim is, worden door ons in rekening gebracht.
5.12. Behoudens het bepaalde in sub 5.1. zijn eenmalige en meermalige verpakkingskosten niet in de prijs in begrepen en wordt afzonderlijk, tegen kostprijs, in rekening gebracht.

5.13. Prijzen zijn met de grootste zorg gepubliceerd, echter onder voorbehoud van wijzigingen en zetfouten.

Artikel 6 Levering en montage

6.1 Levertijden vermeld op onze offertes en orderbevestigingen zijn richtinggevend. Eventuele vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot gedeeltelijke of gehele annulering van de order noch tot enige schadeloosstelling. Wij zullen bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling uitvoeren.
Indien om enigerlei reden levering niet binnen de gestelde termijn mogelijk of slechts gedeeltelijk mogelijk is zal de wederpartij daarvan onverwijld doch binnen uiterlijk 30 dagen na bestelling in kennis worden gesteld. De wederpartij is als dan gerechtigd haar bestelling
te annuleren zonder kosten.
6.2. De opgegeven leveringstijden en of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen en of onderdelen.
6.3. Levering geschiedt af magazijn/bedrijf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en op de door ons gestelde tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de wederpartij tijdig en indien mogelijk in overleg zullen worden opgegeven.
De wederpartij is gehouden het door ons geleverde op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder: opslag-, vracht- en stallingkosten) conform het bij ons of plaatselijk geldende tarief, aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.
6.4. Indien meer dan vier dagen na de overeengekomen datum van in ontvangstneming zijn verstreken zonder dat afname van de wederpartij heeft plaatsgevonden, wordt de order geacht door de wederpartij te zijn geannuleerd. In dit geval is de wederpartij gehouden tot betaling van alle als gevolg hiervan door ons te lijden schade (w.o. alle door ons gemaakte kosten) alsmede 25 % van de bruto verkoopwaarde van de producten uit hoofde van annuleringsvergoeding.
6.5. Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval steeds per deellevering de leveringstijdstippen opgeven. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing op de deelleveringen.
6.6. Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al is het eigendom van de zaak door ons nog niet overgedragen.
6.7. Montage door wederpartij of dienst wederpartij geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij of diens wederpartij. Alle kosten voortvloeiend uit problemen bij montage door wederpartij of dienst wederpartij geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij of diens wederpartij en kunnen niet op ons verhaald worden. Alle kosten die voortvloeien uit de gevolgen van foutieve montage of onzorgvuldig handelen zullen verhaald worden op de wederpartij.

Artikel 7 Transport

7.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geschiedt het transport/de verzending voor rekening van de wederpartij.

7.2 Iedere verzending gebeurt steeds op risico en kosten van de wederpartij tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
7.3. De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van verpakken, word door ons bepaald, tenzij anders overeengekomen.
7.4. De wederpartij ontvangt vooraf inzage in de kosten van verzending welke een integraal
onderdeel vormen van de bestelling.

Artikel 8 Betaling

8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij ofwel per bankoverschrijving of Paypal te geschieden, uiterlijk bij aflevering van de zaak, respectievelijk uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum. Deze termijnen gelden als uiterlijke termijnen, bij verstrijken van welke de wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de wederpartij op ons stelt te hebben, is niet toegestaan.
8.2. Betaling dient te geschieden in Belgische valuta, tenzij door ons anders is aangegeven. Indien door ons buitenlandse valuta zijn aangegeven, dan geldt dat tegen de koers van de dag die is overeengekomen, bij gebreke waarvan betaling dient te geschieden tegen de koers van de dag der betaling.
8.3. Bij niet betaling binnen de in artikel 8.1 bedoelde termijn zullen automatisch en van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele verwijlsintresten verschuldigd zijn op het totaal van alle openstaande facturen en dit tot volledige betaling gelijk aan een intrestvoet van 15 % per maand, of de wettelijke intrest als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de vervaldag van de factuur.
8.4. Bovendien zal bij niet-betaling een schadevergoeding verschuldigd van 15% van het totale bedrag van alle openstaande facturen, met een minimum van € 150 per factuur, en dit in toepassing van artikel 1226 van het Burgerlijk wetboek.

8.5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde intresten en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering ziet.
8.6. De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig wordt erkend. In het laatste geval is de wederpartij gerechtigd de betaling van maximaal 15 % van het verschuldigde bedrag voor het betrokken product op te schorten totdat het gebrek is hersteld.
8.7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissementen of uitstel van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8.8. Wij zijn ten alle tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van het door de wederpartij verschuldigde bedrag.
8.9. Wij hebben het recht onze vordering op de wederpartij op welke wijze dan ook aan derden over te dragen zonder verdere aanmaning of zonder dat betekening noodzakelijk is. Er dient slechts een schriftelijke mededeling van deze overdracht door ons aan de wederpartij te worden gedaan, waardoor de wederpartij slechts schuldbevrijdend aan de derde kan betalen.

8.10 De goederen blijven eigendom van Maxxtools totdat het volledige bedrag is voldaan inclusief alle extra gemaakte kosten en vorderingen.

Artikel 9 Opschorting en retentierecht

9.1. Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de wederpartij niet aan een of meerdere van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingend rechtelijke bepalingen.
9.2. Te allen tijde (w.o. bij deelleveringen) hebben wij het recht van de wederpartij zekerheid, zoals een bankgarantie, te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen door de wederpartij. Indien de wederpartij niet voldoet aan ons verzoek tot het stellen van zekerheid, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten.
9.3. Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de wederpartij waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en die wij in het kader van de overeenkomst feitelijk onder ons hebben, indien de wederpartij de verplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, of andere met de wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit zaken, die wij regelmatig met de wederpartij hebben gedaan, geheel of gedeeltelijk niet voldoet.
9.4. Wij zijn gerechtigd de kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg met betrekking tot de zaken die wij feitelijk onder ons hebben, te verhalen op de wederpartij.
9.5. Wij behoudens ons het recht voor onze vorderingen, inclusief de kosten als bedoeld onder 9.4 te verhalen op de zaken als genoemd in 9.3, met voorrang boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen.
9.6. Wij hebben het recht om, indien de wederpartij ondanks schriftelijk aanmaningen met daarin vervat een betalingstermijn van minimaal zeven dagen zijn verplichtingen niet volledig nakomt, onmiddellijk de nog niet betaalde en/of bij ons aanwezige producten van de wederpartij te verkopen en aan een derde te leveren en onverminderd ons recht op een schadevergoeding, de opbrengst te verrekenen met de openstaande facturen en de kosten zoals genoemd in 9.4.
9.7. Ingeval de wederpartij naar ons oordeel niet voldoende kredietwaardig lijkt voor de nakoming van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd alle contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan ons krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Artikel 10 Garantie

10.1. Wettelijke garantie voor de consument is van toepassing
10.2. Garantie als genoemd in sub 10.1 geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de door ons gegeven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en/of normale onderhoudszorg of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming, dan wel indien sprake is van gebruik voor andere dan de normale doeleinden.
10.3. Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven in sub 10.1 strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen redelijke termijn.
10.4. Transportkosten van het product die zijn gemaakt in het kader van het beroep op de garantie komen voor rekening van de wederpartij, tenzij het transport in onze opdracht plaatsvindt.
10.5. De wederpartij is verplicht op ons verzoek aan ons de gelegenheid te geven om naar aanleiding van haar beroep op de garantie een onderzoek door een door ons aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep op garantie terecht blijkt, zijn de kosten van expertise voor onze rekening.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling der facturen. Zij kunnen bij wanbetaling ten allen tijde teruggehaald worden.
11.2. Nu wij krachtens overeenkomst als sub 11.1 tevens ten behoeve van de wederpartij door deze de vergoede werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom als in sub 11.1 genoemd tevens totdat de wederpartij ook deze vordering van ons geheel heeft voldaan.
11.3. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering die wij tegen de wederpartij mochten verkrijgen wegens tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst zoals hiervoor in sub 11.1 en 11.2 bedoeld.
11.4. Zolang het juridische en economische eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaak niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in artikel 11.5.
11.5. Het is de wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde of af te leveren zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
11.6. De wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
11.7. Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekort schiet of indien wij goede grond hebben te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekort schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.
11.8. De wederpartij is verplicht op ons eerste verzoek:
a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage aan ons af te geven.
b. alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan ons te verpanden

c. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak te merken als ons eigendom.
d. op andere manieren medewerking te verlenen aan redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot zaken willen treffen en welke de wederpartij niet onredelijk verhinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
11.9. Wij zijn niet gehouden tot enige vrijwaring van de wederpartij voor aansprakelijkheid als bewaarder van de zaak.
11.10. De wederpartij voor zover het een bedrijf of onderneming betreft vrijwaart ons voor aanspraken die derden op ons hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
11.11. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, houden wij ons het recht voor de afgeleverde zaken, waarop het in sub 11.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.
11.12 In elk geval behoudt Maxxtools zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van

-een bestaand geschil met de koper

-niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling door de koper

-weigering van toestemming voor betaling met bankkaart door de bankinstellingen

-niet-betaling of gedeeltelijke betaling 

Artikel 12 Overmacht

12.1. Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover wij tengevolge van deze ontbinding een voordeel zouden genieten, dat wij bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben gehad.
12.2. Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opgeleverde omstandigheden gelden in ieder geval:
verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, w.o. (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leveranciers.
12.3. Voor de gevolgen van het gestelde in artikel 12.1 en 12.2 verwijzen wij (mede) naar
het gestelde in artikel 6.1.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade tenzij deze is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze leidinggevende en/of ondergeschikten.
13.2. Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en deze schade niet is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van ons of een van onze leidinggevende en/of ondergeschikten, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen, en strekt deze nooit uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.
13.3. Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en indien deze schade niet te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van ons of een van onze leidinggevenden en/of ondergeschikten, is onze aansprakelijkheid voorts beperkt tot de prijs waarvoor de wederpartij de zaak die schade heeft veroorzaakt heeft gekocht, dan wel tot het bedrag dat door de wederpartij voor de opdracht is betaald.
13.4. Ingeval een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak het bepaalde in sub 13.3. als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen wij verzekerd zijn dan wel redelijkerwijs, gelet op het in de branche geldende gebruik, verzekerd zouden zijn geweest.
13.5. Het bepaalde in artikel 13.2, 13.3 en 13.4 geldt slechts voor zover onze aansprakelijkheid ingevolge de wet of overeenkomst (w.o. begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van artikel 13.2, 13.3 of 13.4 zou volgen.
13.6. Indien de wederpartij consument is, gelden voor onze aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen.

Artikel 14 Reclamaties

14.1. De wederpartij is gehouden het product, zodra dit door hem is ontvangen, te keuren en vast te stellen of het product in orde is of dat de werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht zijn uitgevoerd.
14.2. Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door ons geleverde zaak als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden evenals ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 48 uren na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft.

De wederpartij is gehouden de geleverde zaken enz. zoals vermeld in dit artikel onmiddellijk
na ontvangst te inspecteren en geconstateerde onjuistheden en gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Bij beschadigde levering moet de klant altijd voorbehoud maken op het transportdocument.
14.3. Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij onverwijld nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken schriftelijk bij ons te reclameren.
14.4. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.
14.5. Reclamaties met betrekking tot een bepaalde zaak of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet.
14.6. Ingeval wij onderdelen van een zaak vervangen of in geval wij een zaak volledig vervangen worden wij eigenaar van de vervangen (oude) zaak.
14.7. De gereclameerde producten dienen slechts te worden geretourneerd wanneer wij daarmee akkoord gaan.

14.8. Ingeval van een retour van een artikel, om welke reden dan ook, kan de koper het artikel omwisselen voor een ander artikel of een waardebon verkrijgen ter waarde van het nettobedrag van de oorspronkelijke aankoop, d.w.z. zonder de  verzendkosten of enige andere kosten. In geen enkel geval is een terugbetaling in contanten of door terugstorting van het aankoopbedrag mogelijk. In geval van een defect of beschadigd artikel is de koper verantwoordelijk voor het terugzenden hiervan en de kosten hiervan.

Artikel 15 Recht om af te zien van aankoop bij verkoop op afstand

15.1. De koper heeft veertien (14) kalenderdagen de tijd om op eigen kosten het of de door hem bestelde product(en) terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder vermelding van reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling. Het of de product(en) moet(en) worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking en conditionering naar het volgende adres : Maxxtools– Grotstraat 42 – B-3990 Peer. Het bewijs van terugzending door de post dient verplicht te worden gevalideerd.

15.2. In geval van een defect of beschadigd artikel binnen de garantie periode is de koper verantwoordelijk voor het terugzenden hiervan en de kosten hiervan.

Artikel 16 Ontbinding

16.1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommaties met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings)verplichting, voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag voor uitstel van betaling, gerechtelijk akkoord, faillissement, of vereffening van de onderneming van de wederpartij, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
16.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit rente, winstderving en transportkosten.
16.3. Indien het bepaalde in sub 15.1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.
16.4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft de consument het recht om binnen
zeven werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden de zaken te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Het eventueel reeds betaalde bedrag zal binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending aan de consument door ons worden terugbetaald inclusief de door de consument betaalde kosten van toezending.
De kosten van rechtstreekse terugzending komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

17.1. Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij alle intellectuele eigendomsrechten (w.o. auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, handelsnamenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op al onze uitvindingen, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc.
17.2. De hierboven genoemde ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc. mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
17.3. Het staat de wederpartij vrij de bovengenoemde ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc. voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor wij deze aan de wederpartij ter beschikking hebben gesteld.
17.4. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van de door ons aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie van ons.
18.2. De wederpartij zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.
18.3. De wederpartij zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij door ons is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen, dan door ons is aangegeven.
18.4. De wederpartij zal geen wijzigingen aanbrengen op stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van ons.
18.5. Alle vertrouwelijke gegevens en informatie door ons verstrekt, blijven ons eigendom. De wederpartij is verplicht om alle vertrouwelijke informatie op eerste verzoek van ons onmiddellijk aan ons te retourneren zonder kopieën te behouden.
18.6. De wederpartij is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die – noodzakelijkerwijze – kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, zich schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de wederpartij, voorafgaand aan dergelijk verkrijgen van vertrouwelijke informatie.
18.7. Ingeval van overtreding van een of meer verplichtingen uit dit artikel, is de wederpartij aan ons een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,– per overtreding en per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van ons op volledige schadevergoeding conform de wet.
18.8. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst

 

Artikel 19 Geschillen

19.1 In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van rechtsgebied Hasselt bevoegd

19.2 De Belgische wetgeving is van toepassing

Levering aan huis

Vanaf 50 euro GRATIS levering aan huis

30 dagen bedenktijd

Niet tevreden? Gratis terugsturen kan tot 30 dagen. NIET VAN TOEPASSING op de producten van de stockverkoop

Uitgebreide garantie

Garantie tot 2 jaar voor bepaalde producten.

100% veilige betaling

Veilige betaling via bancontact, iDeal, PayPal, ... .